CIM MetriProfil Q1 2011

— Version FR infra —

Met plezier bezorgen we u een update van de laatste CIM MetriProfilcijfers.

Pebble Media mag weer tevreden zijn met de uitkomst van deze cijfers.

Ten opzichte van de vorige editie stijgt Pebble Media in net reach met 7%. Ook individueel doen onze sites het uitstekend door te focussen op een specifieke doelgroep en door te investeren in kwalitatieve content.

Dit rapport werd geschreven naar aanleiding van een nieuwe publicatie van de MetriProfil studie (Publicatie 2011Q1). Het doel is de lezer een beeld te schetsen van de resultaten met voornamelijk een focus op Pebble Media.

CIM MetriProfil tracht door middel van een online bevraging een socio-demografisch profiel en een profiel op basis van surfactiviteiten op te stellen voor MetriWeb visitors enerzijds en MetriWeb page requests anderzijds. Voor deze studie zijn er geen methodologische wijzigingen ten opzichte van de voorgaande publicatie (2010Q3).

De groei van het internet stagneert. De net reach stijgt met amper 0,3%. Het aantal pageviews kent alweer een enorme daling (-14%). Net als bij de vorige publicatie zitten Microsoft Advertising en Netlog in de hoek waar de klappen vallen.

Pebble Media kan terugblikken op een groei in net reach van 7% en een lichte daling van het aantal pageviews, te wijten aan de heroriëntatie van GarageTV.

Brands4Brands verstevigt zijn leiderspositie tegen NewsBrandsOnline en Premium NewsMedia United en blijft dus het ideale online pakket wanneer het objectief een zeer brede en kwalitatieve reach is in combinatie met een zeer hoge impact.

Ook individueel doen onze sites het uitstekend.

She wordt de grootste site in het Noorden, selectief op de doelgroep vrouwen. Binnen dit segment verdriedubbelt de net reach (+ 206%). Eén, Studio Brussel en Radio2 bevestigen dat een focus op  kwalitatieve content of vernieuwing van de site een positief effect heeft op de net reach. RTBF bevestigt in deze publicatie dat de spectaculaire groei die het in de vorige publicatie heeft meegemaakt geen toeval was. De continue investering in de eigen, sterke merken zorgt ervoor dat deze blijven groeien.

Ten slotte richt Pebble Media zich ook op nieuwe doelgroepen. De komst van TMF en MTV en de combinatie met merken zoals PureFm, Studio Brussel en MNM, zorgt ervoor dat Pebble Media een onontbeerlijke speler wordt wanneer gezocht wordt naar online oplossingen voor jongeren tussen 12 en 30 jaar. Daarnaast betekent de komst van Nickelodeon eerder dit jaar ook dat Pebble Media de kids niet wil achterwege laten. In combinatie met Studio100TV kunnen heel wat kinderen tussen 4 en 11 jaar bereikt worden met impactvolle formaten.

Bekijk hier het rapport

————————————————————————————————————————————————————

Nous vous livrons avec plaisir un update des derniers chiffres du CIM MetriProfil.

Pebble Media peut à nouveau être satisfait de ces résultats.

Par rapport à l’édition précédente, Pebble Media augmente sa couverture nette de 7%. Individuellement, nos sites obtiennent également un excellent résultat en se focalisant sur un groupe cible spécifique et en investissant dans du contenu qualitatif.

Ce compte-rendu a été rédigé en réponse à une nouvelle publication de l’étude MetriProfil  (Publication 2011Q1) et a pour but de brosser un tableau des résultats en se focalisant principalement sur Pebble Media.

Au moyen d’un questionnaire online, CIM MetriProfil tâche d’établir un profil socio-démographique et un profil basé sur l’activité de surf, pour les visiteurs MetriWeb d’une part et pour les page requests MetriWeb d’autre part.

Pour cette étude, aucun changement de méthodologie n’est à noter par rapport à la publication précédente (2010Q3).

La croissance de l’internet stagne. La couverture nette augmente d’à peine 0,3%. Le nombre de pageviews connaît de nouveau une énorme diminution (-14%). Tout comme dans la publication précédente, Microsoft Advertising et Netlog sont ceux qui trinquent.

Pebble Media a réalisé une croissance en couverture nette de 7% et une légère diminution du nombre de pageviews à attribuer à la réorientation de GarageTV.

Brands4Brands renforce sa position de leader face à NewsBrandsOnline et Premium NewsMedia United, restant ainsi le package online idéal quand l’objectif est d’obtenir une couverture très large et qualitative en combinaison avec un impact très élevé.

De façon individuelle, nos sites se portent également à merveille.

She devient le plus gros site au Nord, sélectif sur le groupe cible “Femmes”.  Au sein de ce segment la couverture nette triple (+ 206%). Eén, Studio Brussel et Radio2 confirment qu’un accent sur le contenu qualitatif ou la modernisation du site a un effet positif sur la couverture nette. Dans cette publication, RTBF confirme que la croissance spectaculaire réalisée dans la publication précédente n’était pas dûe au hasard. L’investissement continu dans ses propres marques fortes permet à celles-ci de continuer à croître.

Enfin, Pebble Media se tourne vers de nouveaux groupes cibles. L’arrivée de TMF et MTV ainsi que l’association avec des marques comme PureFm, Studio Brussel et MNM permettent à Pebble Media de devenir un acteur indispensable quand il s’agit de trouver des solutions online pour les jeunes entre  12 et 30 ans. En outre, l’arrivée de Nickelodeon plus tôt dans l’année signifie aussi que Pebble Media ne souhaite pas délaisser les kids. En combinaison avec Studio100TV, il est possible de toucher de nombreux enfants entre 4 et 11 ans avec des formats impactants.

Lire le rapport

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: